Verkoop en leveringsvoorwaarden van Novus Energy Systems b.v. gevestigd te Ulft, Postadres Merwedestraat 3, 7071 VP Ulft, Fabrieksadres IJsselweg 29 7061 XT Terborg.

1. Toepasselijkheid
2. Op alle aanbiedingen en bestellingen bij Novus zijn deze leveringsvoorwaarden (hierna genoemd “voorwaarden” van toepassing, zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van wederpartij/derden.
3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
4. Op onze voorwaarden en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen (Novus en Koper) zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Kantonrechter dan wel de Arrondissementsrechtbank te Tiel, Nederland.
2 Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie ven de door Koper geplaatste bestelling door Novus.
2. Novus is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Novus dit mee binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling.
3. Eigendomsovergang en risico.
1. Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen Koper op grond van enige overeenkomst van Novus verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment van de aflevering op Koper over
2. Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald mag de Koper het niet aan derden ter hand of ter beschikking stelling op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand.
3. Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is de Koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan Novus te melden.
4. Door het simpele feit van niet nakoming van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de Koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.
4. Levering
1. De levering van de goederen door de vennootschap vindt plaats op het adres van de Koper, tot aan de eerste drempel van het pand, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen.
2. De opgegeven leverdata zijn indicatief. Overschrijding van enige levertermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze overeenkomst in stand laat. Koper is in dat geval de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
3. Is de levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan Novus na schriftelijk of telefonisch bericht het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de Koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat.
4. De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de Koper.
5. Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop Novus redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Onder overmacht wordt verstaand iedere tekortkoming welke niet aan Novus kan worden toegerekend zoals bijvoorbeeld bij technische/provider problemen of door fouten van derden als vervoerders of creditcardmaatschappijen. Dit omdat Novus niet te wijten is aan haar schuld krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5. Het opgegeven afleveradres dient goed bereikbaar te zijn voor vrachtauto’s
6. Extra kosten welke voortvloeien uit punt 6 zijn voor rekening van de afnemer.
6. Indien de bestellende partij niet op het opgegeven dagdeel aanwezig is zullen er extra kosten in rekening gebracht worden ( €75,00 bij levering van zakgoed en dubbele transportkosten bij bulklevering). Deze kosten dienen voorafgaand aan de nieuwe leverdatum voldaan te worden aan Novus.
5. Ontvangst en reclames
1. Koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd.
2. Koper heeft te allen tijde het recht de koop binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Zie hiervoor de retourvoorwaarden in artikel 6.
3. Reclames dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 7 dagen na de levering. Na afloop van deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
4. Indien Koper de leverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren verwerkt, ook binnen de in lid 2 genoemde termijn. Ook in dat geval wordt Koper geacht de goederen onvoorwaardelijk aanvaard te hebben.
6. Retourvoorwaarden
1. Koper heeft het recht zonder opgave van redenen het product of de producten, binnen 7 werkdagen ingaande de dag van ontvangst, terug te sturen na Novus. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Novus worden afgeleverd. Dit conform de Wet verkoop of Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. Kosten en risico voor retourzendingen komen voor rekening van Koper. Koper dient per e-mail, brief of fax een verzoek in te dienen voor terugname van het product alvorens hij dit verstuurd. De volledige order dient te worden teruggestuurd. Het is niet mogelijk een deel van een order te retourneren.
2. Koper dient zelf zorg te dragen voor de retourzending naar Novus. De kosten hiervan komen voor rekening van Koper. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Novus zijn voor verantwoording en rekening van Koper.
3. Voorwaarden voor retourzending.
a. de goederen dienen geheel compleet en in originele staat te zijn.
b. de goederen dienen ongebruikt te zijn
c. de goederen dienen schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen.
4. De goederen dienen geadresseerd te zijn aan het door Novus opgegeven retouradres.
5. Na ontvangst van de goederen zal het aankoopbedrag, minus de eventuele kosten voor retourzending, binnen 30 dagen geretourneerd worden aan Koper.
6. Speciaal voor Koper samengestelde orders kunnen niet geretourneerd worden.
7. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld Novus is slechts door een aanbieding gebonden indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht vaan aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.
8. Prijzen en betalingen.
Alle aanbiedingen van Novus zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Novus behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
1. Alle prijzen luiden- tenzij anders vermeldt- in euro’s inclusief btw, exclusief verzendkosten.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan is de Koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen acht (8) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Novus.
4. De overeengekomen koopsom dient door de Koper bij vooruitbetaling te zijn voldaan.
9. Ontbinding
1. In geval van niet of niet tijdige betaling, of indien koper niet voldoet aan enige andere met Novus gesloten overeenkomst, heeft Novus het recht om de uitvoering van de desbetreffende en alle verdere overeenkomsten tussen partijen, ook indien deze niet of slechts ten delen zijn uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, althans ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van Novus tot vordering van vergoeding van de schade, gederfde winst en interest.
2. Het bepaalde in lid 1 is ook van toepassing in geval van faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op het bedrijfsvermogen of een gedeelte daarvan liquidatie of overname van het bedrijf van de koper, wijziging van de rechtsvorm en wanneer er omstandigheden als in dit lid bedoeld bij het afsluiten van de koop overeenkomst zijn geweest, zonder dat Nodus door de koper op de hoogte is gesteld.
3. Indien Nodus besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen.
10. Aansprakelijkheid.
1. Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met Novus gesloten overeenkomst tegen de koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
2. In het bijzonder aanvaard Novus geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door Novus verstrekte technische gegevens, maten en gewichten.
11. Wijziging van de leveringsvoorwaarden
Novus is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. Indien deze leveringsvoorwaarden gewijzigd worden zullen de nieuwe leveringsvoorwaarden op de overeenkomst, aanbieding, levering of dienst van toepassing zijn die van kracht waren op de dat dat die overeenkomst, aanbieding, dienst of levering schriftelijk door Novus is bevestigd, tenzij anders is overeengekomen.
12. Geschillen
Alle door Novus als zodanig beschouwde, geschillen welke voortvloeien uit door haar gesloten overeenkomsten ter zake van verkochte en/of geleverde goederen, kunnen onderworpen aan het oordeel van de Kantonrechter dan wel de Arrondissementsrechtbank . Bij uitsluiting is Nederlands Recht van toepassing.