E-mail disclaimer
Dit e-mailbericht (inclusief eventuele bijlagen) bevat vertrouwelijke informatie, die mogelijk gedekt is door geheimhoudingsplicht of om andere redenen rechtens beschermd is. Het gebruik door en/of ter kennis brengen aan anderen dan de geadresseerde(n) van de informatie verzonden met dit e-mailbericht, is verboden. Indien u dit e-mailbericht abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender op de hoogte te stellen en het bericht onverwijld te vernietigen. Novus Energy Systems B.V. staat niet in voor de inhoud en tijdige ontvangst van verzonden e-mail. Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Bij enige twijfel over dit bericht kunt u contact opnemen met de afzender.

Aan het gebruik van e-mail zijn risico’s verbonden zoals virusoverbrenging. Novus Energy Systems B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de aanwezigheid of het overbrengen van eventuele virussen.

Website disclaimer
Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. Ondanks dat Novus Energy Systems b.v. de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Novus Energy Systems B.V. niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als juridisch, financieel of fiscaal advies. Voor professioneel advies raden wij u aan contact op te nemen met Novus Energy Systems B.V.

Aansprakelijkheid
Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Novus Energy Systems b.v. waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn. In elk van deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Novus Energy Systems b.v. gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Copyright
Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan om iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, openbaar te maken, of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand. Op geen enkele wijze of enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Novus Energy Systems b.v.

Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.

Wijzigingen disclaimer
Novus Energy Systems b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.