Om onze website, www.novuspellets.nl.nl, en de daarmee verbonden diensten aan onze gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Novus Energy Systems b.v in een aantal gevallen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Novus Energy Systems b.v acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Novus Energy Systems b.v is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring, zullen we uitleggen welke gegevens voor welke doeleinden worden gebruikt en wat wij als Novus Energy Systems b.v doen om uw privacy te beschermen. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Wie verwerkt persoonsgegevens
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het gebruik van deze website is Novus Energy Systems b.v. Zonder uw voorafgaande toestemming zal Novus Energy Systems b.v geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten onze organisatie. Tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt
Indien u gebruik maakt van het contactformulier en/of andere diensten binnen de website van Novus Energy Systems b.v is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken of dat u deze op eigen initiatief verstrekt.

Novus Energy Systems b.v verwerkt deze gegevens om:

  • onze website aan u beschikbaar te kunnen stellen, gericht op de wensen van de klant en daarmee de website goed te kunnen inrichten;
  • de diensten die via onze website worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en voor u uit te voeren;
  • Vragen die u heeft te kunnen beantwoorden.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft gesteld en/of andere diensten binnen onze website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat  Novus Energy Systems b.v uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen. Uw persoonsgegevens worden door Novus Energy Systems b.v  niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de hierboven omschreven doeleinden. Tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn om aan een wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Beveiligingsmaatregelen
Novus Energy Systems b.v heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Novus Energy Systems b.v toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding, hetgeen vastgelegd is in een geheimhoudingsverklaring.

Het gebruik van cookies en logbestanden
Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u de website van Novus Energy Systems b.v bezoekt. Novus Energy Systems b.v kan gebruik maken van cookies om het gebruik van de onze website zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Novus Energy Systems b.v kunt u dit via uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd of heeft laten deactiveren kan het mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van onze website.

Via de website van Novus Energy Systems b.v worden automatisch logbestanden gegenereerd van het gebruik door de gebruikers van onze website. Novus Energy Systems b.v houdt de gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, de IP-adressen en de domeinnamen. Ook van de datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende websites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen uitsluitend voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt. Alsmede ook voor het verbeteren van de dienstverlening via onze website.

Het gebruik Websites van derden
Op onze website kunnen links opgenomen worden naar websites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Novus Energy Systems b.v is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de handelingen van deze derden en anderen. Novus Energy Systems b.v adviseert u om kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen, opmerkingen en/of contact
Novus Energy Systems b.v hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer of e-mail. Met onderstaande gegevens kunt u ook contact opnemen indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Novus Energy Systems b.v.

Novus Energy Systems b.v.
Tel 06- 22667567
info@novuspellets.nl

Op onze diensten zijn naast onze Algemene voorwaarden ook onze Privacy voorwaarden van toepassing. Een exemplaar hiervan kan u kosteloos worden toegezonden.